JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild som illustrerar anläggningsarrende.

Anläggningsarrende

Vad utmärker ett anläggningsarrende?

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Upplåtelser för följande ändamål räknas normalt som anläggningsarrende:

 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • vindkraftpark
 • kommersiellt driven marina.

Upplåtelser för arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år räknas som lägenhetsarrende.

Muntliga avtal som träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som anläggningsarrende, är giltiga som anläggningsarrenden trots att avtalet är muntligt.
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om anläggningsarrende?

Bestämmelserna om anläggningsarrende finns i 11 kap. jordabalken.

Även i 7 och 8 kapitlet jordabalken finns regler som gäller för anläggningsarrende.

I 7 kapitlet finns gemensamma regler för nyttjanderätter och 8 kapitlet innehåller gemensamma regler för arrende.