JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild som illustrerar bostadsarrende.

Bostadsarrende

Vad utmärker ett bostadsarrende?

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
  • Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.
  • Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.
  • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Ett muntligt avtal som har träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som ett bostadsarrende enligt de nya reglerna, är giltigt som bostadsarrende trots att arrendeavtalet är muntligt.

Upplåtelse till en förening som i sin tur upplåter bostadsarrende

Bostadsarrende kan i princip bara upplåtas till en fysisk person. Upplåts ett sådant arrende till en juridisk person räknas upplåtelsen normalt som ett lägenhetsarrende.

Om däremot en förening vars huvudsakliga ändamål är att i sin tur upplåta bostadsarrende till sina medlemmar arrenderar mark, räknas upplåtelsen som bostadsarrende även i ledet mellan jordägaren och föreningen (10 kap. 1 § andra stycket jordabalken). 

 
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om bostadsarrende?

Bestämmelserna om bostadsarrende finns i 10 kap. jordabalken.

Även i 7 och 8 kapitlet jordabalken finns regler som gäller för bostadsarrende.

I 7 kapitlet finns gemensamma regler för nyttjanderätter och 8 kapitlet innehåller gemensamma regler för arrende.