JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild som illustrerar jordbruksarrende

Jordbruksarrende

Vad utmärker ett jordbruksarrende?

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när jorden upplåts till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som jordbruksarrende.

Gårdsarrende eller sidoarrende

Traditionellt skiljer man på sidoarrende och gårdsarrende, men benämningarna används inte i lagtexten. Skillnaden mellan gårdsarrende och sidoarrende är att det vid upplåtelse av gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn.

Jordbruksarrende kan upplåtas både till fysiska och juridiska personer. Eftersom en juridisk person inte anses kunna ha en bostad, räknas en upplåtelse av ett gårdsarrende till en juridisk person som ett sidoarrende.

Muntliga avtal

Muntliga avtal om jordbruksarrende är inte giltiga. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal har upprättats och det inte beror på honom eller henne att parterna inte har tecknat ett skriftligt avtal, har arrendatorn rätt till skadestånd för nedlagda kostnader och för utebliven vinst.

Ändringar och tillägg till ett skriftligt avtal som inte ges skriftlig form är i princip ogiltiga (8 kap. 3 § jordabalken).

 

 

 

 
Senast ändrad: 2019-03-29

Var i lagen hittar jag reglerna om jordbruksarrende?

Bestämmelserna om jordbruksarrende finns i 9 kap. jordabalken.

Även i 7 och 8 kapitlet jordabalken finns regler som gäller för jordbruksarrende.

I 7 kapitlet finns gemensamma regler för nyttjanderätter och 8 kapitlet innehåller gemensamma regler för arrende.

Ordlista

Fysisk person

En enskild människa (jämför med juridisk person)

Juridisk person

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo, staten eller en kommun.