JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Malmö


Tel: 040-35 34 00
Fax:
Myndighetschef: Susanne Björkman Ragnarson
Dataskyddsombud:
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Skåne och Blekinge län

Postadress:
Box 4287, 203 14 Malmö
Besöksadress:
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö

 

Information GDPR 
Till dig som har lämnat eller kommer att lämna personuppgifter till nämnden

 
Om du har eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till nämnden är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas på nämnden för att kunna handlägga ärendet. Nämnden behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.
För att nämnden ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Nämnden kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid nämnden. När ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.
De som kan få del av personuppgifterna är anställda på nämnden och andra som behöver få dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.
Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till nämnden.       
Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning
Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.
Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer nämnden att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.
 
Du har rätt att klaga till Datainspektionen
Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om be-handling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når du på telefon 040-353409 eller via e-post på paula.lundberg@dom.se.


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:

Besöksadress:


Senast ändrad: 2019-03-04

Expeditionstid

Hyres- och arrendenämnden i Malmö delar expedition med Hovrätten över Skåne och Blekinge och kan därför ta emot handlingar när hovrätten har öppet.

Information (allmänna frågor)

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor:

www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se.

Information
Telefonnummer:040-35 34 00

Måndag och torsdag kl. 10.00 - 12.00

Nämnden ger inte information och råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur hen bäst ska lägga upp sin process.  

 

Nämndens öppettider

Måndag-torsdag

Kl. 8.00-16.00

Fredag

Kl. 8.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Handlingar lämnas in i hovrättens expedition. Frågor besvaras enklast på telefon.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger och ledigheter har vi begränsade öppettider.